Ewangelia na 23 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.09.2017 wg św. Łukasza 8, 4-15 z komentarzem: Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.09.2017 wg św. Łukasza 8, 1-3 z komentarzem: Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.09.2017 wg św. Mateusza 9, 9-13 z komentarzem: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.09.2017 wg św. Łukasza 7, 31-35 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.09.2017 wg św. Łukasza 7, 11-17 z komentarzem: Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.09.2017 wg św. Łukasza 2, 41-52 z komentarzem: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.09.2017 wg św. Mateusza 18, 21-35 z komentarzem: Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.09.2017 wg św. Łukasza 6, 43-49 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało.  Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.09.2017 wg św. Jana 19, 25-27 z komentarzem: Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.09.2017 wg św. Jana 3, 13-17 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował […]
Czytaj dalej…