Ewangelia na 30 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.06.2018 wg św. Mateusza 8, 5-17 z komentarzem:

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».

Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby».

Komentarz do Ewangelii na 30 czerwca:

Setnik prosi Jezusa w pokorze o uzdrowienie swego sługi. Zdumiewa jego niezachwiana wiara w uzdrawiającą moc Jezusa. Taka wiara otwiera drogę Bogu, by uzdrowić chorego. A jak wygląda twoja wiara w działanie Boga w twoim życiu?

Jezus przyjmuje ból chorego sługi setnika i uzdrawia go na odległość. Wiara setnika była tak wielka, że wystarczyło tylko słowo Jezusa. Nie była potrzebna obecność i dotknięcie chorego. Czy pragniesz, aby Jezus uwolnił cię od choroby czy zniewolenia?

Doświadczenie choroby, bólu jest okazją, aby wołać do Boga, aby szukać z wiarą jego pomocy. Trudne sytuacje są próbą wiary. Oczami wiary można dostrzec, że miłość Boga towarzyszy nam w każdej sytuacji, że nigdy nie jesteśmy sami. Czy widzisz związek pomiędzy trudnymi doświadczeniami a twoją wiarą? Podziękuj Bogu za Jego obecność przy tobie i poproś o mocną wiarę w Jego uzdrawiającą miłość.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *