Ewangelia na 3 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.04.2019 wg św. Jana 5, 17-30 z komentarzem:

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.

Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.

Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

Komentarz do Ewangelii na 3 kwietnia:

Jezus mówi, że „nic nie może uczynić”. On, który jest Bogiem, wskrzesza umarłych, leczy wszystkie choroby, nie czyni tego swoją mocą. Pozostaje w stuprocentowej zależności od Ojca, jest do końca posłuszny Jego woli. Jezus przez oddanie Ojcu inicjatywy pokazuje, jak mamy Go uwielbiać. Zastanów się, jak ty możesz dziś poddać się woli Boga.

Jezus podporządkował całe swoje życie pragnieniu pełnienia woli Ojca. Dlatego Bóg tak wiele mógł uczynić w Jego życiu – nawet zbawić świat. Przyjrzyj się swojemu zaangażowaniu, wszelkim działaniom, które podejmujesz ze względu na wiarę. Czy przeczuwasz, co Bóg pragnie uczynić w twoim życiu?

Poprzez swoje wcielenie Jezus ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga Ojca. Pragnie, abyś i ty zaufał Mu bezgranicznie i dokonywał Jego czynów: uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, wypędzał złe duchy. To możliwe nie ze względu na twoją moc czy świętość, lecz dzięki „życiu”, które daje ci Ojciec, bo wierzysz w słowa Jezusa. Wsłuchaj się w te słowa ponownie. Poproś Ducha Świętego, aby pokazał ci jeden konkretny czyn, którego Ojciec chce dzisiaj przez ciebie dokonać.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.