Ewangelia na 17 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.12.2022 wg św. Mateusza 1, 1-17 z komentarzem:

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Komentarz do Ewangelii na 17 grudnia

Czytając powyższy fragment Ewangelii z rodowodem Jezusa, można zapytać – jaki jest sens jego podawania? Czy ma to dziś dla nas znaczenie? W codziennym życiu może i jest istotne, by poznać rodzinę osób, które stają ci się bliskie. Ale po co masz poznawać cały rodowód Jezusa?

Może Jezus chce ci pokazać, że przychodzi w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Jego przyjście jest przygotowywane. Historia zbawienia nie jest wydarzeniem związanym tylko z czasem, kiedy Jezus żył na Ziemi, ale trwała przedtem i trwa dalej. Chrystus nadal z nami jest.

Jezus przychodzi do konkretnych osób, przychodzi też do ciebie, by przyprowadzić cię do Ojca. Tak jak Jezusa spotykali ludzie, którzy żyli dwa tysiące lat temu, tak też spotykają go ci żyjący teraz. Dlatego trzeba być czujnym i otwartym na Jego obecność. Proś o Ducha Świętego, by otwierał cię na działanie Boga w tym konkretnym momencie w życiu, w tobie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *