Ewangelia na 17 grudnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.12.2020 wg św. Mateusza 1, 1-17 z komentarzem:

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut.

Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Komentarz do Ewangelii na 17 grudnia:

Czytając rodowód Jezusa, nie sposób uciec od myśli, że Bóg ma wyraźny plan. Co prawda człowiek jest w swoich decyzjach wolny, ale to nie sprawia, że Bóg ma związane ręce. Jest geniuszem w realizowaniu swojego planu mimo tak wielu zmiennych, którymi jesteśmy my sami. Czy pomimo całego zamieszania na świecie wierzysz, że Bóg czuwa nad twoim życiem?

Ten fragment przypomina też o ludziach, którzy nieświadomie wykonywali przeróżne działania, aby przygotować świat na Wcielenie. Warto zastanowić się nad tym w odniesieniu do własnego życia. Czy patrząc na nie, możesz powiedzieć, że prowadzi w określonym kierunku? Ku zbawieniu nie tylko siebie, ale i ludzi wokół?

Świadomość obecności Boga w świecie i ukierunkowania życia jest bardzo istotna. Pomaga szczególnie w kluczowych momentach – gdy stoimy na rozdrożu. Warto się w niej ćwiczyć. Wymaga to wysiłku trwania na modlitwie, która ułatwia dostrzeganie działania Boga i Jego planu zbawienia. Panie, daj mi zobaczyć swoje działanie w moim życiu. Pozwól mi doświadczyć, że prowadzisz mnie ku zbawieniu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *