Ewangelia na 17 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.12.2018 wg św. Mateusza 1, 1-17 z komentarzem:

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Komentarz do Ewangelii na 17 grudnia:

Adwentowa droga ludzkości zostaje dzisiaj ukazana w skrócie rodowodu Jezusa Chrystusa. Oczekiwanie na przyjście Zbawiciela trwało przez wiele pokoleń, a w każdym z pokoleń łaska wybrania spadała zawsze tylko na jednego człowieka, który był ojcem wielu, ale przekazywał tę łaskę wybrania do przygotowania drogi Wcieleniu tylko jednemu synowi.

Z łańcucha pokoleń prowadzących przez wieki do Chrystusa można wyłowić jedno z pierwszych najistotniejszych ogniw. Oto patriarcha Jakub przekazuje swoim dwunastu synom błogosławieństwo, ale tylko jednemu z nich – Judzie – przekazuje mesjańską obietnicę, że z jego potomstwa narodzi się Zbawiciel.

Ty także znajdujesz swoje miejsce w tej genealogii Jezusa, w szczególności w Ewangelii i historii Kościoła. Tam zapisane jest także twoje imię. Otrzymałeś łaskę powołania do zjednoczenia z Chrystusem w świętości i miłości. Proś dzisiaj Pana, aby z twego serca usunął ciemność grzechu i zapalił płomień swojej miłości. Niech Jego łaska wspomoże cię w skutecznym uwalnianiu się od dziedzictwa grzechu pierworodnego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *