Ewangelia na 16 grudnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.12.2020 wg św. Mateusza 21, 28-32 z komentarzem:

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę.” Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi.»

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.»

Komentarz do Ewangelii na 16 grudnia:

Jan Chrzciciel został powołany przez Boga, by przygotować Izrael na przyjście Mesjasza. Wychodzi z pustyni i obchodzi całą okolicę Jordanu, głosząc chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Wsłuchaj się w słowa Jana, gdy nawołuje, by przygotować drogę dla Pana. Jak wzywa przychodzących ludzi, aby wydali godne nawrócenia owoce?

Prawdopodobnie przychodzący do Jezusa arcykapłani i starsi ludu nie byli aż takimi grzesznikami jak nierządnice i celnicy. A na pewno nie eksponowali swoich grzechów publicznie. Mieli szacunek do Bożego Prawa. Dlatego Jezus nie zarzuca im wykroczenia wobec Prawa, lecz zobojętnienie na działanie łaski Bożej, która ujawnia się przed ich oczami. Proś teraz Jezusa, aby uwrażliwiał cię na obecność Jego łaski w twoim życiu.

Do Jana przychodzili sprawiedliwi oraz grzesznicy. Każdy z nich słyszał jego apel do wewnętrznej przemiany. Celnicy i nierządnice to ludzie, którzy byli uwikłani w życie obiektywnie grzeszne. Poprzez własne zachowanie powiedzieli „nie” Bożym przykazaniom. Lecz opamiętawszy się, zostawili występki i przylgnęli do Jezusa. A jak ty odpowiadasz na łaskę Bożą? Czy mógłbyś nazwać swoją odpowiedź hojną i szlachetną? Na koniec modlitwy zwróć się do Boga słowami psalmisty: „Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie, bo Twoja łaskawość aż do niebios. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię!”

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *