Ewangelia na 25 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.09.2021 wg św. Łukasza 9, 43b-45 z komentarzem: Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.09.2021 wg św. Łukasza 9, 18-22 z komentarzem: Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.09.2021 wg św. Łukasza 9, 7-9 z komentarzem: Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.  A Herod mówił: „Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.09.2021 wg św. Łukasza 9, 1-6 z komentarzem: Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.09.2021 wg św. Mateusza 9, 9-13  z komentarzem: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.09.2021 wg św. Łukasza 8, 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.09.2021 wg św. Marka 9, 30-37 z komentarzem: Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.09.2021 wg św. Łukasza 2, 41-52 z komentarzem: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.09.2021 wg św. Łukasza 8, 1-3 z komentarzem: Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; […]
Czytaj dalej…