Monthly Archives: maj 2023

Ewangelia na 5 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.06.2023 wg św. Marka 12, 1-12 z komentarzem: Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych: „Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od … Read More

Ewangelia na 4 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.06.2023 wg św. Jana 3, 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat … Read More

Ewangelia na 3 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.06.2023 wg św. Marka 11, 27-33 z komentarzem: Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?” Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno … Read More

Ewangelia na 2 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.06.2023 wg św. Marka 11, 11-25 z komentarzem: Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie … Read More

Ewangelia na 1 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.06.2023 wg św. Mateusza 26, 36-42 z komentarzem: Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: „Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę”. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: „Smutna jest dusza moja … Read More

Ewangelia na 31 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.05.2023 wg św. Łukasza 1, 39-56 z komentarzem: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona … Read More

Ewangelia na 30 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.05.2023 wg św. Marka 10, 28-31 z komentarzem: Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym … Read More

Ewangelia na 29 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.05.2023 wg św. Jana 19, 25-27 z komentarzem: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. … Read More

Ewangelia na 28 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.05.2023 wg św. Jana 20, 19-23  z komentarzem: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu … Read More

Ewangelia na 27 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.05.2023 wg św. Jana 21, 20-25 z komentarzem: Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: „Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?” Gdy więc go Piotr … Read More