Ewangelia na 8 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.09.2018 wg św. Mateusza 1, 1-16. 18-23 z komentarzem:

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Żary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, to znaczy „Bóg z nami”.

Komentarz do Ewangelii na 8 września:

Długa lista trudnych imion na początku tego fragmentu Ewangelii przypomina nam, że narodzenie Jezusa ma swoje miejsce w historii. Jezus miał przodków, złych i dobrych, świętych i grzeszników. Miał też Matkę, która dała Mu fizyczne ciało. I ziemskiego ojca, który otoczył Go opieką.

Początek tajemnicy wcielenia jest jednak dramatyczny. Jeżeli Józef, mąż Maryi, oskarży ją o cudzołóstwo, zostanie ukarana śmiercią. Zobacz, jak Bóg ryzykuje, że jeszcze zanim się narodzi, zostanie zabity przez ludzi rygorystycznie i bezdusznie przestrzegających prawa. Tak samo myśleli ludzie, którzy zabili Jezusa 30 lat później na Golgocie.

Inaczej postępuje Józef, człowiek naprawdę sprawiedliwy. Do tego odważny i umiejący kochać. Przyjmie Maryję i Jezusa do swego domu. Otacza ich opieką i miłością. Swoim życiem ukazuje wzór męża i ojca. Popatrz na wielkoduszność i odwagę Maryi i Józefa w odpowiedzi na Boże zaproszenie. Jaka jest twoja odpowiedź, gdy Bóg chce się narodzić w twoim życiu?

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *