Ewangelia na 8 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.08.2019 wg św. Mateusza 16, 13-23 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”.

Komentarz do Ewangelii na 8 sierpnia:

Jezus pyta uczniów, za kogo jest uważany. Padają różne odpowiedzi, właściwej udziela Piotr: Jezus jest Mesjaszem, czyli Zbawicielem. Chrystus mówi, że Piotr mógł tak odpowiedzieć jedynie dzięki łasce Bożej. Wielu kwestii w wierze nie pojmiemy, nie będąc w stanie łaski, nie dbając o modlitwę. Czy dbasz o trwanie przy Bogu, o trwanie w łasce?

Niemniej pochwała udzielona Piotrowi staje się dla niego okazją do wywyższenia siebie. Bywa, że żyjąc według przykazań, angażując się w życie wspólnoty czy parafii, możemy zacząć uważać się za lepszych. Co ty myślisz o sobie, swojej wierze?

Bywa, że zbyt wysokie mniemanie o sobie sprawia, że uważamy, że wiemy lepiej niż Bóg. Kiedy Jezus zaczął mówić rzeczy niewygodne dla Piotra, ten uznał, że może poprawić Mistrza. Czy podejmujesz niewygodne wyzwania związane z chrześcijaństwem, czy starasz się je omijać? Jezus jest Bogiem, więc chce, żebyśmy Go słuchali. Kiedy próbujemy wstawić w miejsce Jego nauki nasze wyobrażenia, jak uczynił to Piotr, to Bóg pokazuje nam, że się mylimy. Proś dzisiaj Boga, byś potrafił przyjmować Jego słowa, nawet te ostre i byś zawsze pamiętał, że On robi to, abyś ty osiągnął świętość.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.