Ewangelia na 17 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.12.2019 wg św. Mateusza 1, 1-17 z komentarzem:

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama;

Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Komentarz do Ewangelii na 17 grudnia:

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy imiona przodków naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Są wśród nich królowie, jak Dawid i Salomon, prorocy, wielkie postacie Starego Testamentu. Są również ludzie prości, rolnicy i pasterze, o których nigdy wcześniej nie słyszałeś. Nikt z nich nie mógł nawet przypuszczać, jak ważną rolę odegra w historii całego świata. Czy wierzysz, że i wobec ciebie Bóg ma wielkie plany?

Rut, jedna z prababek Jezusa, pozostała wdową i musiała zbierać kłosy pozostawione na polu, by nakarmić siebie i teściową. Ona również nie wiedziała, że wszystko jest częścią Bożego planu i że zostanie prababką króla Dawida. Zastanów się, jak postrzegasz swoje życie. Czy czujesz się nieważny, nic nieznaczący, podczas gdy inni zdobywają sukcesy? Co jest dla ciebie miarą sukcesu w życiu? Czy zauważasz, że Bóg przychodzi do ciebie w twoich codziennych obowiązkach? Czy wierzysz w głęboki sens swojego życia?

A może myślisz, że twoja grzeszność jest dla Boga przeszkodą? Że nie pokłada w tobie wielkich nadziei? Rodowód Jezusa przedstawia imiona wielu grzeszników. Tamar, Rachab i wspomniana Rut były pogankami. Nie przeszkodziło to jednak Bogu, by się nimi posłużyć. Więcej, by uczynić je swoją ziemską rodziną. Poproś Pana, by otwierał ci oczy na sens twoich codziennych zmagań. Proś Go o umocnienie, o pokrzepienie i nowy zapał do realizacji swojego powołania.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *